Forskudsopgørelse 2022

Forskudsopgørelse 2022 klar

Fra d. 18. november 2021 kan du se din forskudsopgørelse for 2022.

Forskudsopgørelsen er et slags kvalificeret gæt på, hvad Skattestyrelsen forventer, at du skal betale i skat. En række oplysninger er trukket fra årsopgørelsen 2020, og denne danner i høj grad grundlag for, hvad Skattestyrelsen forventer, at du skal betale i skat i 2022.

 

Pligt til at betale korrekt skat

Som skatteborger har du pligt til at betale den korrekte skat – om end det naturligvis kan være til genstand for diskussion, hvad dette så er.

I relation til forskudsopgørelsen betyder det, at du er forpligtet til at sikre, at skattemyndighederne har nogenlunde retvisende indikationer på din forventede indkomst. Dels skal man kunne opkræve den korrekte skat. Dels har du som oftest en interesse i, at du betaler din skat løbende og dermed undgår store restskatter med deraf følgende rentebetalinger.

 

De mest almindelige rettelser

Rentefradrag

Særligt for boligejere vil det ofte være hensigtsmæssigt at se på det fradrag, som for mange er det største – nemlig rentefradraget. Du får skattemæssigt fradrag for de fleste renteudgifter, og her fylder renter på boligfinansiering ofte en del. Det er ofte værd at checke, om du får fradrag for alt for høje renter (og dermed betaler for lidt i skat – det vil sige at du får en restskat plus renter senere), eller om du ikke får fradrag for nok renteudgifter.

Typisk vil der skulle justeres på det forventede rentefradrag, hvis du har købt eller solgt bolig, eller hvis du har lagt lån om. Det kan også være, at du har anskaffet en forældrekøbsbolig, hvor der er renteudgifter, der skal medtages.

 

Udlejning

Har du et forældrekøb, en sommerbolig eller anden fast ejendom, som udlejes, vil der ofte være grundlag for rettelser i forskudsopgørelsen.  Det samme gælder ved værelsesudlejning eller udlejning via AirBnB, hvilket du kan læse mere om her:

Udlejer du en helårsbolig, vil der ofte være muligheder for at undgå ejendomsværdibeskatning samt for at opnå fradrag for driftsudgifter.

Lønmodtagerfradrag

Har du mere end 12 km. på arbejde, kan der være grundlag for befordringsfradrag. Dette beregnes direkte på skat.dk.  Rejser du i arbejdssammenhæng vil der ofte være mulighed for fradrag for kost (539 kr. pr. 24 timer) og 231 kr. for logi pr overnatning. Betaler din arbejdsgiver, har du fortsat fradrag for ”småfornødenheder” på 134 kr. pr. 24 timer. Bemærk at der er tale om en 24-timers regel. 36 timers rejse giver dermed adgang til 1,5 gange 24-timers fradraget.

Der findes en lang række fradrag, som kan tages, men som ikke altid er relevante for ret mange. Er du i tvivl, og er der tale om synlige beløb, anbefales altid individuel rådgivning.

Lønindkomst

Lønindkomst beskattes som udgangspunkt fra kilden – i form af at arbejdsgiver skal indbetale A-skat og AM-bidrag. Af din forskudsopgørelse fremgår en trækprocent, som er det skattetræk, din arbejdsgiver skal indeholde i din løn. Trækprocenten er et udtryk for den beregnede gennemsnitlige procentdel af din indkomst, der skal indeholdes til skat.

Ligger din indkomst under grænsen for topskat, som for 2022 er en bruttoløn på 552.500 kr., ligger trækprocenten typisk omkring 40% – lidt afhængig af bopælskommune, indregnede ejendomsskatter m.v.

Ligger din indkomst over topskattegrænsen, beskattes denne del at din personlige indkomst med marginalt ca. 57%. Tjener du således 652.500 kr. pr. år (100.000 kr. over topskattegrænsen), skal 100.000 kr. af din indkomst beskattes med ca. 57%. Dette ændrer naturligvis lidt på den trækprocent, din arbejdsgiver skal indeholde.

Er din indkomst f.eks. 1.500.000 kr., skal 947.500kr. af din løn belastes med et skattetræk på 57%. Dette påvirker naturligvis din trækprocent – altså det gennemsnitlige skattetræk der skal ske i hele din løn. Kan trækprocenten ikke hæves tilstrækkeligt, vil man også kunne fjerne dit månedsfradrag samt evt. udstede B-skatterater til løbende betaling. Alt sammen for at sikre, at du betaler en så korrekt indkomst som muligt.

Det er derfor vigtigt, at din lønindkomst fremgår nogenlunde korrekt af forskudsopgørelsen, således at din indkomst belastes af en trækprocent, der er så korrekt som muligt. Dette er naturligvis mest relevant for topskatteydere, men det kan også få betydning, når ejendomsskatterne løbende bliver indfaset i den almindelige indkomstbeskatning.

 

Honorar

Modtager du honorar f.eks. for bestyrelsesarbejde, for tillidshverv eller for klubarbejde, er dette skattepligtig indkomst. Det er vigtigt at få med på forskudsopgørelsen, hvis der er tale om større beløb eller, hvis du ikke er sikker på, at den der udbetaler, også indberetter indtægten til skattemyndighederne.

 

Selvstændig virksomhed

Har du egen virksomhed eller udlejningsejendom, skal der oplyses et forventet overskud. Dette vil som udgangspunkt danne grundlag for B-skatterater, som man skal huske at betale løbende for at undgå, at de videresendes til inddrivelse med de omkostninger, det medfører.

Har du registreret en selvstændig virksomhed, hvor der ikke er aktivitet, skal du ligeledes være opmærksom på at få oplyst om dette. Der findes talrige eksempler på skatteydere, som i flere år er blevet opkrævet skat af estimerede overskud af deres registrerede erhvervsvirksomhed, selvom der ingen aktivitet har været.

Er du personligt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen, bør du yderligere medregne den dimension, at B-skattebetalinger fra virksomhedens bankkonto også anses som private hævninger.

Det er ofte en god ide at konsultere revisor i forbindelse med forskudsopgørelsen, hvis man vil planlægge sine B-skattebetalinger for det kommende år.

 

Pensionsindbetalinger

Indbetalinger på ratepension (59.200 kr. i 2022) og livrente kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Har man en indkomst, som er betydeligt over grænsen for topskat, har det jf. ovenstående også betydning for ens trækprocent og den løbende skattebetaling, om man i det kommende år forventer at foretage større eller mindre pensions- og livrenteindskud.

 

Lad være med at lade stå til

Der er nok mange skatterådgivere, der har været vidne til, at skatteborgere er kommet til at betale skat af indtægter, som skattemyndighederne har estimeret, men som de ikke har haft og ikke har opdaget, at de har betalt skat af. Ligeledes findes der talrige eksempler på fradrag, der ikke er taget. Dette er naturligvis til skade for den eller de skatteydere, der har betalt for meget i skat.

På den modsatte side er det også vigtigt, at man ikke lader som ingenting eller kigger den anden vej, hvis det viser sig, at man uberettiget har fået et fradrag, eller hvis skattemyndighederne ikke har kendskab til en eller flere indtægter. Er man bevidst om, at Skattestyrelsen har urigtige oplysninger, som medfører at man betaler for lidt i skat, risikerer man meget betydeligere bøder, og i grelle tilfælde (typisk over 500.000 kr. i bevidst udeladt skattebetaling) kan der blive tale om frihedsstraf oveni.

Det er skatteyders eget ansvar, at oplysningerne på forskudsopgørelsen og senere (og særligt) på årsopgørelsen er korrekte.

 

Check din forskudsopgørelse – eller få hjælp til det

Har man mindre komplekse skatteforhold, vil det ofte være muligt at kontrollere og eventuelt rette sin forskudsopgørelse med nogenlunde tilfredsstillende resultat.

Har du mere komplekse forhold? Er der noget du er i tvivl om? Eller ønsker du blot en gennemgang af, om tingene er, som de skal være? Så kan PrivatRevision tilbyde dig at gennemgå din forskudsopgørelse samt eventuelt rette heri.

For de fleste vil en gennemgang til 2.500 kr. inkl. moms være tilstrækkeligt. Er der mere komplekse forhold, gives der et konkret tilbud.

Kontakt os allerede i dag, hvis vi skal kigge nærmere på din forskudsopgørelse.

Når du søger rådgivning omkring dine skatteforhold, er det vigtigt at finde den rette rådgiver.

På baggrund af DR´s dokumentar-serie “I Skattely” er der kommet fokus på dette vigtige emne.

Personer der søger skattemæssig rådgivning, har efter vore erfaringer et ønske om, at optimere deres situation MEN, de er klogeligt også interesserede i, at alt foregår indenfor lovens rammer. Netop lovligheden af de påtænkte skattemæssige dispositioner kan man næppe være nok opmærksom på.

Skattesvig er ikke risikofrit

Der er nemlig en til tider utydelig grænse imellem lovlig skattetænkning og ulovlig skattesvig.  Det første er ofte fordelagtigt. Det andet er strafbart og dyrt. Særligt for ikke-skattekyndige, kan det være vanskeligt at vurdere, hvornår en disposition er lovlig eller ulovlig.

Ved skattemæssige dispositioner er der ofte store beløb i spil. Konsekvenserne af forkert rådgivning kan således blive meget mærkbare i en økonomisk kontekst. Samtidig har man i Skatte- og afgiftsstrafferetten nogle ganske alvorlige sanktionsmuligheder overfor personer, som går over grænsen for lovlig skattetænkning.

En tommelfingerregel er, at man ofte vil få en “skattebøde” tilsvarende det beløb, man kendes eller dømmes at have unddraget. Får man således dom for at have unddraget 1 mio. kr. i skat, vil man ofte kunne forvente, at skulle betale 1 mio. kr. i skat + 1 mio. i skattebøde = 2 mio. kr. i alt. Skattebøden kan også udgøre det dobbelte af det unddragne beløb, hvis retten dømmer, at unddragelsen er sket forsætligt – her = 3 mio. kr. i alt.

En anden huskeregel er, at man selv ved unddragelser fra 100.000,- kr. risikerer fængelselsstraf – oveni tilbagebetalingskrav og skattebøde.

Vælg den rette rådgiver

Når du vælger sagkyndig bistand til dine skatteforhold, skal du naturligvis være opmærksom på, at du ikke kan parkere ansvaret hos din rådgiver. Nok har rådgiver ofte et ansvar – hvilket rådgiver ofte fraskriver sig ved forskellige forbehold. Men det er dine midler og dine forhold, der disponeres. Derfor er ansvaret i særdelseshed dit.

Vi mener, at du skal være opmærksom på blandt andet følgende forhold, når du søger og modtager skatterådgivning

1. Har vedkommende rådgiver en relevant universitetsuddannelse? Uddannelser som cand.jur, cand. merc aud., HD-R og  HA jur i skat og Master i Skat har ofte et relevant skattefagligt indhold. Uddannelse som skatterevisor er ligeledes selvsagt en uddannelse med relevant indhold.

2. Har vedkommende rådgiver en relevant faglig baggrund? Revisorer og advokater med beskatning som arbejdsområde har ofte en relevant indsigt. Det har mange skattekonsulenter også. Rådgivere, der ikke nævner beskatning som speciale, har ofte ikke beskatning som speciale.

3. Kan du se, hvem der rådgiver? Navn, titel, billede m.v.

4. Er der tvivl om et forhold, kan der ofte søges bindende svar fra SKAT eller anden sparing med myndighederne! Vi finder ofte SKAT som en velvillig samarbejdspartner, når vi søger løsninger for klienter. Der kan være situationer, hvor både rådgiver og SKAT er i tvivl. Dette er sagerne omkring Stephen Kinnock og Camilla Vest kun alt for tydelige ekspempler på.

5. Få evt. rådgivning på skrift i form at et notat eller lignende! Det kan ofte være vanskeligt at huske detaljer fra samtaler – både for klient og for rådgiver.

6. Bed din rådgiver om lovhjemmel, praksis eller lignende!  Lad din rådgiver komme med de relevante bestemmelser i skattelovgivning, cirkulærer, bekendtgørelser, styresignaler, SKAT-meddelelser, domme, kendelser m.v. om forhold der udtrykker eller ligner din situation. Det kan naturligvis tage rådgiveren noget ekstra tid at finde relevant dokumentation. Tid som betales af dig – med penge der ofte er godt givet ud.

7. Lad være med at tage en hurtig og billig løsning! Skat er et kompliceret område, og der findes mange forskellige situatuationer. Brug en rådgiver, som bruger den fornødne tid på at løse din sag korrekt.

Ovenstående oplysninger er forhåbenligt brugbare for dig.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål omkring skatterådgivning.