Forældrekøb regnskab

  • Forældrekøb Regnskab
    3.900 kr.
  • Ekstra bolig
    2.000 kr.
    Prisen er pr. ekstra bolig.

Forældrekøb regnskab for 3.900 kr. inkl. moms og kun 2.000 kr. inkl. moms pr. ekstra bolig.

Hvis du ejer en lejlighed, som du lejer ud til dine børn (eller til andre), vil du som hovedregel være skattepligtig af de lejeindtægter, du modtager. Til gengæld kan du få fradrag for de udgifter, som medgår til udlejningen – herunder ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter og rente- og bidragsudgifter.

For de fleste vil det være nødvendigt at føre egentligt regnskab med udlejningen. Benytter man virksomhedsskatteordningen – hvilket som altovervejende hovedregel er at anbefale – er der decideret lovbestemt krav om, at der skal udarbejdes regnskab, og at regnskabet skal baseres på bogføring, som overholder Bogføringslovens principper og overholde Mindstekravsbekendtgørelsen. Desuden er der krav om, at man ved brug af virksomhedsskatteordningen har pligt til at føre de skattemæssige konti for indskud, mellemregning, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkastberegning og opsparet overskud, og der skal ske overskudsdisponering efter Virksomhedsskattelovens regler.

Ovenstående kan kun, i de aller færreste tilfælde, opfyldes, med mindre man lader revisor eller en skatteuddannet fagperson forestå regnskabet. Desuden er bistand fra revisor ofte din sikkerhed for, at du får fuldt udbytte af virksomhedsordningen. Fordelene er mange, og virksomhedsordningen er ofte ideel til udlejning af fast ejendom herunder forældrekøb.

I produktpakken “Forældrekøb Regnskab” tager vi os af hele pakken omkring bogføring, regnskab og indberetning til Skattestyrelsen.  .

“Forældrekøb Regnskab” omfatter:

1.Bogføring i bogføringsprogram efter Bogføringslovens krav (cloud-baseret Microsoft Navision)

2. Skatteregnskab med resultatopgørelse, balance og skattemæssige specifikationer ved brug af virksomhedsordningen, herunder føring af indskudskonto, mellemregning, kapitalafkastgrundlag primo og ultimo, kapitalafkastberegning, føring af konto for opsparet overskud samt overskudsdisponering efter Virksomhedsskatteloven

3. Indberetning til Skattestyrelsen via årsopgørelsen

4. Såfremt du har spørgsmål i løbet at året til din forældrekøbslejlighed af skatte- eller regnskabsmæssig karakter, besvarer vi gerne dine spørgsmål

For at kunne udføre regnskab af forældrekøb beder vi om:

– Købsaftale, lejekontrakt og udskrift af lånesagskonto (kun ved regnskab for købsåret)

– Kontoudtog for driftskonto – gerne i Excel

– Kontoudtog for evt. banklån

– Årsopgørelse fra kreditforening og evt pantebrevshavere

– Udgiftsbilag

– Adgang til din og evt medejende ægtefælle eller samlevers skattemappe (fuld adgang)

På denne baggrund udarbejder vi regnskab, som vi fremsender til din godkendelse, hvorefter vi forestår indberetning til Skattestyrelsen.

Prisen for “Forældrekøb Regnskab” er 3.900 kr. inkl. moms (+ 2.000 kr. pr. ekstra lejlighed). Beløbet opkræves ved ordre og er fradragsberettiget. Såfremt du tilkendegiver, at du ønsker regnskab for et endnu ikke afsluttet indkomstår, sker fakturering pr. 10. januar i det år, hvor regnskabet skal udarbejdes (f.eks. faktura pr. 10. januar 2019 vedr. udarbejdelse af regnskab for 2018 – som jo udføres i første halvår i 2019).

I efterfølgende år sender vi hvert år i januar indkaldelse af materialer sammen med opkrævning. Man er kun bundet til at forsætte “Forældrekøb Regnskab” for det nye år samt til at betale den fremsendte opkrævning, hvis man rent faktisk indsender efterspurgte materiale til os. Sker dette ikke, sender vi en reminder i maj. Modtager vi stadig intet fra dig, sletter dig fra vores opfølgningsliste og krediterer fakturaen for det ikke udførte regnskab. Det er nemt og enkelt for alle parter.