Momspligt

Moms er ikke bare 25%.

De fleste erhvervsdrivende, der opererer i Danmark, er momspligtige. For mange er det indlysende, at de driver momspligtig virksomhed, og at der naturligvis skal afregnes moms heraf. Her kan moms synes forholdsvist banalt. For andre kan spørgsmålet dog være mere komplekst.

Momspligt indtræder, når man

  1. Driver selvstændig økonomisk virksomhed
  2. Leverer varer eller ydelser mod vederlag (et bestemt vederlag og en bestemt modtager)
  3. Leverancen foretages af en afgiftspligtig person der handler i egenskab heraf
  4. Leverancen ikke omfattes af en momsfritagelse
  5. Der leveres i EU
  6. Man har momspligtig omsætning over registreringsgrænsen (50.000 kr. pr. år)

Man har naturligvis pligt til at registrere sig for og indberette moms, hvis man blot på helt normal vis leverer momspligtige varer eller ydelser og dermed er omfattet af momspligt

Nogle virksomheder leverer både momspligtige og momsfritagene ydelser. Her kan det være afgørende at afklare, hvornår man bliver momspligtig. Og dette gælder ikke nødvendigvis kun private virksomheder.

Det kan synes indlysende, at man kan have et ønske om at være mindst muligt momspligtig. Dette kan i nogle tilfælde søges undgået ved at statuere, at en leverance ikke omfattes af momspligt eller, at man indretter sig med henblik på optimering af udgående moms. Dette sker eksempelvis ofte ved undgåelse af moms ved levering af fast ejendom, ved kommunale tilskudsmodeller eller ved grænsehandelsarrangementer.

Ikke sjældent ses det dog, at virksomheder kan have interesse i på et tidligt tidspunkt at blive momspligtige. Dette kan virke selvmodsigende – men her skal man være klar over, at moms også kan betyde penge ind i virksomheden. Det kunne f.eks. være i en etableringsfase, hvor der endnu ikke er omsætning af betydning. I modsætning til skattefradrag, kan momsfradrag nemlig som regel løftes, hvis man har til hensigt at etablere en momspligtig virksomhed, og man har momsbelagte udgifter i forbindelse hermed.

Helt stillet på spidsen kan dette også gælde, hvis man investerer i en momspligtig ejendom eller maskinpark et godt stykke tid inden, der kommer momspligtig omsætning. Her kan man komme ud for at få refunderet betydelige beløb i moms, inden den første faktura er sendt til en kunde.

Momspligt kan således også betyde penge i kassen for virksomheder, som starter op. Det ses da heller ikke sjældent, at momssager netop går på, at den erhvervsdrivende meget gerne vil anses som momspligtig (og dermed modtage momsrefusion).

I andre situationer kan man have interesse i at holde en virksomhed helt udenfor momssystemet – f.eks. et holdingselskab eller en non-profit enhed, fond eller forening.

Kontakt os for sparring omkring momspligt – både hvis der er tale om almindelige simple momsforhold, og hvis der er behov for mere indgående rådgivning.