Familieoverdragelse

I forbindelse med forældrekøbsarrangementer, vil det før eller siden blive relevant at tage stilling til, hvorvidt boligen skal sælges til barnet, eller om den skal sælges på det fri marked.

Sælges forældrekøbsboligen på det fri marked, vil værdistigningen være skattepligtig indkomst hos forældrene, forudsat at de ikke har beboet boligen. Imidlertid vil barnet – som allerede bor i forældrekøbsboligen – ofte have mulighed for at blive boende i boligen efter en evt. overtagelse. Dermed vil barnet have mulighed for ikke at skulle betale skat af den værdistigning, barnet får.

Ved overdragelse til barnet vil man kunne overdrage til enten markedsprisen eller til en pris, som ligger i intervallet af den offentlige vurdering +/- 15%. En bolig med en forventet markedspris på 2 mio. kr. og en offentlig vurdering på 1,2 mio. kr. vil således kunne overdrages til 2 mio. kr. eller i prisintervallet 1.020.000 – 1.380.000 kr. Dette er udgangspunktet.

Valget af salgspris er naturligvis ikke helt underordnet, hvis forældrene eksempelvis har betalt 1,3 mio. kr. for lejligheden, og dermed enten har udsigt til at skulle beskattes af en værdistigning på 700.000 kr. (minus reguleringer efter ejendomsavancebeskatningsloven) eller at overdrage boligen til barnet, som herefter på et tidspunkt vil kunne realisere gevinsten skattefrit.

I visse tilfælde kan forældrene sågar foretage en familieoverdragelse med et skattemæssigt tab. Dette tab kan de herefter fremføre til modregning i andre skattepligtige fortjenester på fast ejendom – hvis de eksempelvis har flere lejligheder.

Det er dog ikke altid en given ting, at man kan overdrage til en lav pris, eller at junior kan forvente ikke at skulle beskattes af en senere fortjeneste.

Det er vigtigt, at der i forbindelse med handlen ikke foreligger en for parterne oplyst, ekstern vurdering fra ejendomsmægler, eller at der optages belåning, der overstiger handelsprisen. Desuden må evt. øvrige børn i forbindelse med overdragelsen ikke blive kompenseret enten ved gave eller testamente. Der er også en række andre faktorer, som kan spille ind.

Retspraksis har udviklet sig til, at skatteyder som udgangspunkt har et krav på at anvende 15%-reglen, jf. værdiansættelsescirkulæret, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det er pt. ikke afklaret, hvad særlige omstændigheder dækker over, ud over de forhold, som er nævnt ovenfor.

Det er vigtigt at have for øje, at barnet skal købe boligen med henblik på reelt at bo der. Ellers er barnets avance ligeså skattepligtig som forældrenes.

Tag PrivatRevision med på råd, hvis du overvejer en familieoverdragelse af forældrekøbsboligen. Der kan være betydelige fordele i at agere rigtigt. Men der kan også være tilsyneladende ubetydelige fodfejl, som kan ændre situationen fra skattefri til skattepligtig.

Kontakt os i dag for at høre nærmere.