Genansættelse af Skat

Du kan få genoptaget din selvangivelse 3-4 år tilbage i tiden. Det kan være, hvis du har glemt et fradrag, eller hvis der er fejl i skatteansættelsen i øvrigt. Der kan aftales timesats eller, at vi honoreres med 25% af din kontante besparelse.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har betalt for meget i skat?Lad os gennemgå din skat, dine fradrag og dine eventuelle regnskaber for at se, om der er noget at komme efter. Det kan være, at du som lønmodtager med mange rejsedage eller med langt til arbejde, er i tvivl om du får udnyttet fradragsreglerne.

Du kan også være virksomhedsejer, som ønsker en seccond opinion på dine skattebetalinger. Og så kan genansættelse af din skat være relevant.

Endelig kan der være kapitalgevinster eller beskatning af goder til rådighed (fri bil, bolig gennem selskab m.v.), som du kan ønske, at der kigges nærmere på.

Der findes en række muligheder for at få genansat og genbehandlet din skatteansættelse. En genansættelse vil som regel kunne ske, hvis der foreligge nye oplysninger eller nye forhold, der har relevans for ansættelsen af din skat for det netop overståede indkomstår eller længere tilbage.

En ordinær genansættelse skal normal ske inden d. 1. maj i det fjerde år efter det indkomstår, som ønskes genansat. Dog kan der ved særlige omstændigheder søges om ekstraordinær genansættelse længere tilbage.

Under helt særlige omstændigheder kan genoptages 10 år tilbage.

Hvis du driver selvstændig virksomhed, har du tillige mulighed for at foretage selvangivelsesomvalg for de foregående år. Her behøver der ikke at foreligge nye oplysninger. Her kan du blot ombestemme dig – f.eks. hvis vi ved nærmere eftersyn finder ud af, at du skulle have benyttet virksomhedsordningen i stedet for kapitalafkastordningen. Fristen for selvangivelsesomvalg er 30. juni i det andet år efter indkomståret, der ønskes omvalg for.

De to frister er uafhængige af hinanden.

Endelig kan vi naturligvis også hjælpe med at få ændret din forskudsopgørelse for indeværende år. Når vi kender dine forhold, vil vi med en rimelig sikkerhed kunne forudsige din skat for året og tilpasse dette på din skattemappe.

Kontakt os hvis du vil vide mere om genansættelse af skat. Der er ofte noget at komme efter.