Klagesager moms

Er du eller din virksomhed uenig i en afgørelse omkring moms, findes der et klagesystem, hvor det mod overskuelige omkostninger ofte er muligt at få en højere instans til at tage stilling til problematikken en gang til.

Når afgørelser træffes i skatteforvaltningen, bliver de truffet af medarbejdere, som med deres baggrund, uddannelse, erfaring og med deres mere eller mindre subjektive opfattelse af sagen skal træffe en afgørelse af betydning for borgere eller virksomheder, som er afgiftspligtige.

Det kan formentlig ikke undgås, at der fra tid til anden opstår situationer, hvor den afgiftspligtige eller dennes revisor har en mere gunstig fortolkning af de til tider meget komplicerede momsregler, end skatteforvaltningen finder, der kan rummes efter almindelig praksis.

Der findes derfor en forholdsvis let og smidig adgang til at påklage skatteforvaltningens afgørelser. De fleste afgørelser kan påklages indenfor 3 måneder og sendes til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen visiterer herfra sagerne til behandling i de stedlige skatteankenævn, til behandling ved styrelsen selv eller til behandling ved Landsskatteretten.

Særligt Landsskatterettens praksis har meget stor betydning for Skattestyrelsens og skatterådgiveres opfattelse af gældende retstilstand på et givet område, hvorfor mange klagesager, som kommer via rådgiver, havner der.

Når en afgørelse påklages, har såvel personligt erhvervsdrivende som selskaber adgang til at søge omkostningsgodtgørelse efter Skatteforvaltningslovens regler. Heraf fremgår, at får skatteyder fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, dækker staten omkostningerne til rådgiver efter nærmere bestemmelser. Får skatteyder kun delvist medhold (i mindre grad) eller slet ikke medhold i sin klage, godtgøres alligevel 50% af omkostningerne til rådgiver.

Desværre er det ikke længere muligt at føre no-cure-no-pay-sager og få omkostningsgodtgørelse. Som klager løber man derfor en risiko svarende til 50% af omkostninger til egen rådgiver – samt naturligvis den moms, man er uenig med skattemyndighederne omkring.