Frivillig akkord

Er du havnet i en situation, som kræver forhandling med kreditorerne om gældsnedsættelse og/eller rentestop? Eller er du blevet kontaktet af Gældsstyrelsen med henblik på indbetaling af en større gældspost.

Der kan være mange årsager til, at man kommer i økonomiske problemer.

Private kreditorer

En akkord er en aftale, hvor man sammen med eventuel rådgiver får kreditorerne til at indse, at betaling af hele den stiftede gæld med tillæg af renter ikke er realistisk.

Kreditorerne stilles dermed overfor valget imellem enten at få, hvad de kan fra dig når du er på benene, eller at risikere at få meget mindre ved en eventuel konkurs.

Med en akkord aftaler man, at der så betales så meget som muligt – enten her og nu eller over en periode. En akkord er ofte både til gavn for den gældsatte, som ofte kan beholde sin forretning og/eller sine ejendele. En akkord er endvidere og ofte til gavn for kreditorerne, der ellers nemt kommer til at stå med et illusorisk krav.

Akkord kan i øvrigt have visse skattemæssige fordele for kreditor, hvilket kan animere den professionelle kreditor til at indgå i en akkord.

Som skyldner skal man modsat være meget opmærksom på ikke at få den “forkerte” slags akkord. I mange tilfælde er gevinsten ved en akkord at betragte som skattepligtig indkomst. Dette kan vi hjælpe dig med at afklare, ligesom vi kan hjælpe med at tilstræbe en akkord uden skattemæssige konsekvenser for dig.

Der findes to typer af akkord. Frivillig akkord via aftale og tvangsakkord i skifteretten.

PrivatRevision har forhandlet en lang række frivillige akkorder, hvor enten alle kreditorer eller udvalgte kreditorer har tiltrådt en aftale, hvor skyldners gæld er nedsat til noget, som kan betales over f.eks. fem år. For frivillige akkorders vedkommende hersker der udbredt aftalefrihed. Dermed kan akkorder indgås for hele eller dele af kreditormassen. Der kan også indgås forskellige akkorder med de forskellige kreditorer.

Frivillige akkorder er ofte aktuelle, når der kun er én kreditor – banken. Her skal banken dog ofte indse, hvad alternativerne er.

Modsat en frivillig akkord findes tvangsakkord, som stemmes igennem af et flertal af kreditorerne i skifteretten. Dette foregår ved såkaldt rekonstruktionsbehandling, som både kan omfatte virksomheder og privatpersoner.

I de fleste situationer sker arbejdet med en akkord under hensyntagen til, at vores klient skal stilles optimalt, hvis der senere skal søges gældssanering.

PrivatRevision har omfattende erfaring med forhandling af akkorder for såvel private som for virksomheder.

Aftale med Gældsstyrelsen

Er du blevet kontaktet af Gældsstyrelsen, er der ikke det samme rum for at indgå en akkord. For det første er Gældsstyrelsen ikke på samme måde som andre en kreditor, som på et eller andet tidspunkt har valgt at blive kreditor. For det andet, har Gældsstyrelsen nogle helt andre redskaber, når de skal inddrive gæld. De har egne pantefogeder, de kan lukke virksomheden, fratage retten til at drive virksomhed, indgive konkursbegæring (uden at skulle tænke så meget på omkostningerne hertil), foretage lønindeholdelse m.v.

Der er stor forskel på, om man har en igangværende virksomhed, eller om man som privat lønmodtager skal indgå aftale med Gældsstyrelsen.

Meget ofte vil det være nødvendigt også at se på mulighederne for eftergivelse eller, om nogle af fordringerne er forældede.

Kontakt os for en dialog herom.