Bindende svar

Bindende svar er et helt centralt redskab til planlægning skattemæssige forhold af en vis betydning.

I mange situationer har man interesse i, at få afklaret sin skattemæssige position – enten ved at skattemyndighederne tiltræder en disposition eller, at skattemyndighederne svarer negativt, og hvor man herefter kan vælge en anden løsning.

Dette er ofte årsagen til, at mange vælger at indhente bindende svar fra Skattestyrelsen.

Et bindende svar fra er som udgangspunkt bindende for Skattestyrelsen de næste 5 år. Dette medfører, at bindende svar er relevante i blandt andet fire situationer.

Den ene situation kan være, hvor du påtænker en disposition, hvor skatteforholdene normalt er afklarede, men hvor du gerne vil være sikker på, at Skattestyrelsen ikke efterfølgende af den ene eller den anden årsag skulle have en anden opfattelse. Dette er især relevant ved overdragelse af fast ejendom i familieforhold, ved udstykning af grund og ved generationsskifter. Her er reglerne forholdsvist klare. Omvendt er der alligevel ofte tvister mellem skattemyndigheder og borgerne omkring beskatning i disse situationer. Derfor er et bindende svar ofte et hensigtsmæssigt redskab til at forebygge problemer af skattemæssig karakter samt til at sikre familiens formuemæssige position.

En anden situation kan være, hvor man oprigtigt er i tvivl om, hvorvidt en disposition udløser skat eller ikke udløser skat – eller udløser en mindre eller en større skat.  Her kan det være hensigtsmæssigt at indhente bindende svar således, at man kun udfører dispositioner, som er skattemæssigt fornuftige for skatteyder.

En tredje situation er, hvor der er flere svar på et spørgsmål afhængig af fortolkning – og at man her gerne vil sikre sig (en bestemt) fortolkning fra Skattestyrelsen.

En fjerde situation kan være forhold, hvor man er forholdsvis sikker i sin sag, men hvor det kan have voldsomme økonomiske og måske endda straffemæssige konskvenser, hvis skattemyndighederne vurderer, at man har trådt ved siden af. Som eksempel kan nævnes internationale skatteforhold såsom til- og fraflytning til og fra Danmark, fuld og begrænset skattepligt osv.

Et bindende svar er jo netop bindende. For skattemyndighederne. Du er derimod som skatteyder ikke bundet til at disponere på en given måde, blot fordi du anmoder Skattestyrelsen om bindende svar.

Bindende svar er således et centralt element i såvel virksomheders som i mange privatpersoners skatteplanlægning, således at man som skatteyder agerer hensigtsmæssigt og i sikker forvisning om, at man også agerer lovligt og med skattemyndighedernes accept.

Et alternativ til at anmode om bindende svar er blot at rette en uformel forespørgsel til skatteforvaltningen. Dette er i nogle tilfælde mere hensigtsmæssigt – imens man i andre tilfælde skal anmode om bindende svar, hvis man ønsker et svar.