Gæld fra tab på bolig gældssaneres ofte

I de seneste år har mange mennesker oplevet, at de har måttet sælge deres bolig med tab. Det kan være som følge af flytning, skilsmisse, virksomhedskollaps, afskedigelse fra job m.v., som har medført, at boligen har måttet sælges med tab.

Hos PrivatRevision får vi ofte henvendelser fra helt almindelige mennesker, der har pådraget sig en betydelig boliggæld. Disse mennesker sidder ofte i en umulig situation, hvor de på trods af fast arbejde og en fornuftig daglig økonomi tynges ned af en gæld på adskillige hundrede tusinde og somme tider på millioner af kroner.

Pengeinstitutterne er ofte uvillige til at indgå akkord, når der er tale om erhvervsaktive mennesker med mange gode år på arbejdsmarkedet endnu. Dette gør sig særligt gældende, hvis der er flere af hinanden uafhængige skyldnere – som f.eks. efter en skilsmisse.

På baggrund af en række sager om akkordering af udækket boliggæld må vi konstatere, at forhandlingsvilligheden fra pengeinstitutterne ofte er ikke eksisterende, når en elle to skyldnere har pådraget sig betydelig udækket gæld, som de ikke har realistisk mulighed for at komme ud af indenfor 8-10 år.  Vi ser til stadighed pengeinstitutter, som (for at sige det ligeud) sparker på mennesker, der allerede ligger ned ved at tilbyde mangeårig afvikling på f.eks. 15-25 år med en rente på mellem 15 og 20% p.a. af den fulde gældspost.

I stadig flere tilfælde oplever vi dog, at vi i stedet kan gennemføre en gældssanering.

En gældsanering er oprindeligt tiltænkt personer, som går ned men en erhvervsmæssig virksomhed. Desuden er gældssanering beregnet til personer, som er i håbløs gæld, som ofte er at ældre dato, som de ikke har mulighed for at komme ud af, og hvor en sanering vil medføre en varig forbedring af skyldners økonomi.

Konkurslovens §197 stk. 2 opregner et antal forhold, der som udgangspunkt udelukker gældssanering. Her fremgår de blandt andet, at gæld som følge af (over-)forbrug ikke gældssaneres og, at der lægges vægt på gældens alder. Det fremgår desuden, at gæld ikke saneres, hvis skyldner har påtaget sig en finansiel forpligtelse, som stod i misforhold til vedkommendes økonomiske formåen. Dette er ofte realiteten, når man hæfter fuldt ud og solidarisk med en anden for en ejendom, der måske koster 6-10 gange ens egen årsløn før skat.

Der er dog en tydelig tendens på en opblødning af skifterettens praksis hen imod sanering af anden gæld – herunder særligt gæld opstået som følge af tab på egen bolig, selvom en del af en sådan tilbageværende gæld ofte vil have delvist karakter af forbrugsgæld, som følge af opbyggede underskud på budgetkonti, investering i samtalekøkkerner m.v.

Der er også en tydelig tendens mod, at selv forholdsvis ny boliggæld bortsaneres, når der ellers er tale om erhvervsaktive skyldnere med afklarede forhold, og som nu bor til leje.

Endelig ser det ud til, at der helt ses bort fra, at en solidarisk hæftende skyldner rent objektivt set har påtaget sig en for stor finansiel forpligtelse ved at hæfte solidarisk, direkte og ubegrænset for hele gælden i huset.

Det har efter vores erfaring ingen betydning, at skyldner er en yngre person. Vi har deltaget i gældssaneringer for personer under 30 år.

Det kræver dog noget forberedelse.

Når vi assisterer med en gældssanering begynder vi med at danne et overblik over sagen. Vi skal have styr på gælden, Det får vi ved at gennemgå kreditorerne og udarbejde en kreditorliste. Du kan naturligvis også selv komme med en ajourført kreditorliste, vi så blot skal verificere.

Dernæst skal vi have udarbejdet et budget på de såkaldte gældssaneringsvilkår. Dette budget afklarer, hvad din husstand maksimalt kan afvikle til kreditorerne hver måned. Dette budget lever din husstand herefter efter imens vi behandler sagen samt under og evt. efter gældssaneringssagen pågår.

Det er en fordel for dig, at du selv kommer med et korrekt udført budget til skifteretten, når du ansøger om gældssanering. Dermed undgår du at skifterettens medhjælper uden skelen til dit budget laver et budget selv, der måske overser vigtige poster eller vigtige skattemæssige aspekter(skifterettens medhjælper er advokat – ikke økonom). Med et budget fra os, undgår du så vidt muligt problemer i kølvandet på gældssaneringen, hvis der f.eks. bliver regnet forkert på dit rentefradrag (som delvist forsvinder). Ofte skal vores klienter også have hjælp til den optimale sammensætning af budgetposter, så de falder indenfor det, som skifteretten normalt accepterer.

Ud over de økonomiske aspekter, hjælper vi dig også med, at de formelle og juridiske kriterier overholdes. De fleste som henvender sig til os, har et eller flere forhold, som ville kunne forhindre en gældssanering.  Disse forhold hjælper vi med at udbedre og eventuel eliminere inden der ansøges om gældssanering.

Overordnet set er det vigtigt, at vi eliminerer de årsager vi kan, som ville kunne stå i vejen for en gældssanering. Der være sig juridiske forhold, forkert sammensætning af udgifter, uafklarede forhold eller andet.

Vi hjælper med at udarbejde en skrivelse, som præsenterer din sag på en måde, der viser, hvorfor netop du opfylder betingelserne for en gældssanering. Vi hjælper her med at time din ansøgning, sådan så du først ansøger, når du er klar, og kan forvente at sagen med en vis sandsynlighed går igennem.

Endelig hjælper vi med at udfylde de obligatoriske skemaer, så de passer overens med det øvrige materiale.

Vi kan ikke love nogen en gældssanering. Men vi kan hjælpe med at forberede sagen – og klienten – så sagen får størst mulig chance for at gå igennem.

Kontakt os hvis du sidder i gæld fra boligsalg – eller anden gæld – som du ønsker hjælp til at komme ud af.