115% afskrivning for visse driftsmidler

Pr. 30. maj 2012 blev nye afskrivningsregler indført via Afskrivningslovens §5D. Bestemmelsen er indført af et flertal i Folketinget for at motivere danske virksomheder til at investere i nye driftsmidler til deres produktion.

De skattemæssige afskrivningsregler har generelt et element af erhvervsstøtte eller i hvert fald erhvervsfinansiering, i det de skattemæssige afskrivninger hurtigere giver virksomhederne fradrag for et større værditab på deres aktiver, end det reelle værditab eller forbrug rent objektivt burde berettige til.

En ny bil kan eksempelvist afskrives det første indkomstår med 25% af købsprisen, og året efter med 25% af det, som bliver tilbage, når de første 25% er trukket fra. En bil som erhverves til 400.000,- kr. kan således afskrives og give et skattefradrag på 25% af 400.000,- = 100.000,- kr. det første år man ejer den. Året efter kan afskrives og fradrages 25% af 400.000,- minus 100.000,- = en afskrivning på 75.000,- kr.

De første to år opnår virksomheden således skattefradrag for 175.000,- kr., hvilket forhåbentligt overstiger bilens faktiske værditab.

Denne afskrivningsmetode kaldes saldometoden. Den skal anvendes på driftsmidler som maskiner, EDB-anlæg og biler.

Denne metodes fordel for skatteyderen forstærkes af, at skattemæssige afskrivninger som hovedregel er såkaldte helårsafskrivninger. De foretages hvert år d 31. december. Man kan således købe og idriftsætte den her nævnte bil i virksomheden d. 29. december 2012 og oppebære et fradrag på 25% altså 100.000,- kr. pr. 31. december 2012. D. 31. december 2013 fradrages yderligere 25% efter saldometoden. Man får således fradrag for 44% af anskaffelsesprisen allerede 13 måneder efter anskaffelse i dette tilfælde.

Samme regler anvendes på eksempelvist produktionsmaskiner, som måske er beregnet til at holde i 15 eller 20 år.

Driftsmidlerne afskrives sædvanligvis på én driftsmiddelkonto, hvor alle virksomhedens driftsmidler indgår i. Når værdien af disse driftsmidler via saldoafskrivninger kommer under 12.300,- kr., kan den resterende saldo straksafskrives og dermed fuldt fradrages i indkomståret.

Afskrivningslovens §5D åbner mulighed for, at driftsmidler som købes i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 får et forhøjet afskrivningsgrundlag. Der kan afskrives på 115% af anskaffelsesprisen. Den tidligere omtalte bil til 400.000,- kr. vil således det første år indgå med en værdi på 460.000,- kr. og afskrivningen (fradraget) første år vil blive 115.000,- kr. og ikke 100.000,- kr. som før.

Endvidere indeholder loven et krav om, at aktiver erhvervet under §5D, 115% afskrivningsgrundlag, opføres og afskrives på en separat konto. Dette medfører, at aktiverne hurtigere kommer under 12.300,- kr. grænsen, hvilket måske kan være relevant for virksomhedens øvrige driftsmidler, hvis disse har et beskedent omfang.

Der er dog også nogle krav, som skal overholdes, for at 115%-ordningen kan anvendes. Aktiverne skal være fabriksnye. Der må ikke være tale om personbiler på hvide nummerplader, skibe, infrastrukturanlæg, aktiver der anvendes til udvindingsvirksomhed (f.eks. olieeftersøgning) og der må ikke indgå driftsmidler med særlig lang levetid. Desuden må der ikke indgå blandede aktiver – f.eks. bil varebil der også benyttes privat.

Endvidere er det et krav, at der leveres til en igangværende virksomhed.

Ordningen kan ofte med fordel anvendes på 100% erhvervsmæssigt benyttede varebiler, maskiner, EDB-anlæg og solcelleanlæg.

Både afskrivninger efter de nye 115%-regler og skattemæssige afskrivninger generelt bør være genstand for særlig opmærksomhed i forbindelse med regnskabsaflæggelse og langsigtet skatteplanlægning.