Har SKAT skønsmæssigt ansat din indkomst urimelig højt?

Landsskatteretten har i en afgørelser i sommeren 2015 fastslået, at en af SKAT skønsmæssig ansættelse kunne tilsidesættes og genoptages ekstraordinært efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 som følge af, at skatteyderen havde været syg, og at indkomsten var urimelig højt ansat.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 skal en skatteyder, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse, senest den 1. maj i det fjerde indkomstår efter det pågældende indkomstårs udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring.

Er denne frist udløbet, har skatteyderen som udgangspunkt ikke mulighed for at få genoptaget sin skatteansættelse med mindre en række objektive betingelser er opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7. Hvis de objektive kriterier ikke er opfyldt, kan der udelukkende ske ekstraordinær genoptagelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

I den omhandlende afgørelse, SKM2015.723.LSR, havde skatteyder haft en indkomst i sin virksomhed på i alt 123.062 kr. SKAT havde skønsmæssigt ansat indkomst til 500.000 kr. på baggrund af tidligere års resultater, momsindberetning, beregnet privatforbrug mv.

Skatteyder havde i 2009 og 2010 været syg med depression, hvilket var lægeligt dokumenteret.

Klagen blev i første instans behandlet ved skatteankenævnet, som imidlertid nægtede genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, da skatteyderen havde været rask i perioden 2010-2012, hvor genoptagelse efter den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 kunne være sket rettidigt.

Modsat nåede Landsskatteretten frem til, at det nu fremlagte regnskab over virksomhedens resultat viste, at den skønsmæssige fastsatte indkomst gav et alt for højt overskud, hvorefter Landskatteretten lagde særlig vægt på, at det førte til et for skatteyderen urimeligt resultat.

Har man som skatteyder fået skønsmæssigt ansat sin indkomst alt for højt i forhold til den faktiske og retlige indkomst, bør man søge assistance ved revisor eller anden skattefagkyndig rådgiver.

Link til afgørelsen:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2184747&vId=0